Omówienie artykułu pt „Randomizowane i kontrolowane badanie skuteczności i bezpieczeństwa czerwonego światła 650 nm o niskiej intensywności w kontroli krótkowzroczności u dzieci” opublikowanego w Ophthalmology and Therapy w 2022 roku [1].

Materiał opracowany w ramach projektu pt.: Kampania edukacyjna “Miopia – rozwój wiedzy na temat krótkowzroczności”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Logotypy

Celem badania było 6-miesięczna ocena skuteczności i bezpieczeństwa niskoenergetycznego światła czerwonego (LLRL) o długości fali 650 nm w leczeniu krótkowzroczności u dzieci.

Projekt i metodologia badania

Było to jednoośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie z pojedynczym maskowaniem. W sumie 224 dzieci w wieku od 6 do 12 lat z ekwiwalentem sferycznym (SER) od -6 dioptrii (D) do -0,5 D zostało włączonych do badania i losowo przydzielono je do grupy LLRL lub grupy kontrolnej. Dzieci z grupy LLRL poddawano 3 min zabiegowi dwa razy dziennie, z zachowaniem co najmniej 4-godzinnej przerwy między zabiegami. Dzieciom w obu grupach pozwolono nosić okulary jednoogniskowe; kontroli nie poddano żadnej dodatkowej interwencji. Jako wyniki oceniano zmianę cykloplegicznego SER i zmianę długości osiowej gałki ocznej (AL) w ciągu 6 miesięcy.

Wyniki

Niniejsze badanie wykazało, że interwencja LLRL 650 nm dwa razy dziennie przez 3 minuty znacznie spowolniła postęp krótkowzroczności. Średnio długość gałki ocznej (AL)  dzieci poddanych terapii 650 nm LLRL w ciągu 6 miesięcy uległa skróceniu średnio o 0,08 mm (mediana 0,06 mm); SER wykazało przesunięcie nadwzroczne o 0,20 D (mediana 0,125 D).

Wpływ 650 nm LLRL na kontrolę krótkowzroczności może być silniejszy niż inne dostępne obecnie nieinwazyjne interwencje, takie jak większa aktywność na świeżym powietrzu, specjalne soczewki kontaktowe, specjalne okulary anty-miopijne i krople do oczu z atropiną. Czas na świeżym powietrzu cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. He i wsp. [2] stwierdzili, że więcej czasu na świeżym powietrzu istotnie spowolniło postęp krótkowzroczności w porównaniu z grupą kontrolną. Jednak dzieci nadal doświadczały progresji krótkowzroczności średnio o -1,42 D podczas 3-letniej obserwacji i wydłużenia AL o 0,95 mm, pomimo dodatkowych 40 minut aktywności dziennie na świeżym powietrzu w każdej szkole. Aktywność na świeżym powietrzu wydawała się mniej skuteczna niż 650 nm LLRL.

Fot. A.Grzybowski

Ortokorekcja jest kolejną powszechnie stosowana metodą kontroli krótkowzroczności, ale jej efekt również wydawał się gorszy od LLRL 650 nm. W przeglądzie [3] opartym na 13 badaniach podsumowano, że AL u dzieci leczonych ortokorekcją typowo wydłużała się o około 0,15 mm/rok. Od wielu lat krople do oczu z atropiną zajmują pierwsze miejsce pod względem kontroli krótkowzroczności.  Jednak liczne badania wykazują, że u większości dzieci poddawanych takiemu leczeniu doszło do progresji krótkowzroczności [4-8]. Oszacowano, że u dzieci leczonych atropiną krople do oczu wykazywały zmianę krótkowzroczności między -0,63 a -0,16 D/rok. Dla porównania, wśród dzieci leczonych LLRL 650 nm w niniejszym badaniu tylko u 13,19% wystąpiło wydłużenie AL po 6 miesiącach leczenia oraz tylko u 10,99% doszło do progresji SER. Średnio skrócona AL wynosiła 0,16 mm/rok, a przesunięcie nadwzroczne 0,40 D/rok. Ponadto w grupie LLRL prawie 20% dzieci wykazało przesunięcie nadwzroczne o 0,5 D, prawie 50% dzieci miało skrócenie AL o 0,05 mm lub więcej.

Podobnie w innym kontrolowanym badaniu z randomizacją wykazano, że u 32,9% dzieci leczonych LLRL o długości fali 650 nm stwierdzono klinicznie istotne skrócenie AL ([0,05 mm) po 6 miesiącach [9]. Zhou i wsp. [10] obserwowali 105 krótkowzrocznych dzieci w wieku 9,19 ± 2,40 lat leczonych 650 nm LLRL lub okularami jednoogniskowymi (SVS) przez 9 miesięcy. Średni SER w grupie LLRL wzrósł z -3,09 do -2,87 D, natomiast w grupie SVS średni SER obniżył się z -3,04 do -3,57 D. Xiong i wsp. [11] podali, że po 6 miesiącach leczenia 650 nm LLRL AL dzieci (w wieku 7–15 lat) uległa skróceniu o średnio o 0,06 mm, podczas gdy w grupie SVS i ortokorekcji średnia AL wydłużyła się o odpowiednio 0,23 mm i 0,06 mm. Na podstawie wyników krótkoterminowej obserwacji, interwencja LLRL 650 nm nie tylko miała obiecujący efekt kontroli krótkowzroczności, ale jednocześnie wydawała się bezpieczna. W poprzednim badaniu [9] ani w obecnym badaniu nie zgłoszono żadnych działań ubocznych podczas leczenia LLRL 650 nm. Dla porównania, dobrze wiadomo, że ortokorekcja wiąże się z ryzykiem zdarzeń niepożądanych, takich jak infekcyjne zapalenie rogówki [32]. Krople do oczu z atropiną wiążą się z ryzykiem fotofobii oraz problemem z czytaniem z bliska.

Fot. Canva

Patogeneza krótkowzroczności jest złożonym procesem obejmującym czynniki genetyczne i środowiskowe oraz interakcje gen-środowisko. Do tej pory wiemy stosunkowo niewiele o tym, jak LLRL wpływa na rozwój refrakcji u ludzi. W niniejszym badaniu nie stwierdzono różnic w zmianach K1 i K2 między grupą LLRL a grupą kontrolną, co wskazuje, że spowolnienie progresji krótkowzroczności wynikało głównie ze skrócenia AL, a nie spłaszczenia krzywizny rogówki. Jedna z powszechnie akceptowanych hipotez sugeruje, że jasne światło zwiększa syntezę i uwalnianie dopaminy w siatkówce [12]. Dopamina działa jako sygnał hamujący w refrakcyjnym rozwoju gałki ocznej. Poza tym dopamina w siatkówce może powodować pogrubienie naczyniówki i zahamowanie wzrostu gałki ocznej poprzez uwalnianie tlenku azotu z siatkówki lub naczyniówki [13]. Spowalnia to rozwój krótkowzroczności. Poprzednie badania wykazały znaczny wzrost grubości naczyniówki po leczeniu LLRL 650 nm. Podobnie Gawne i wsp. [14] zaobserwowali przesunięcie refrakcji spowodowane zmniejszeniem głębokości komory ciała szklistego, w połączeniu ze wzrostem grubości naczyniówki. Niniejsze badanie wykazało podobne wyniki. Warto jednak wspomnieć, że w niniejszym badaniu AL u dzieci z grupy LLRL zmniejszyła się o 60 μm, podczas gdy grubość naczyniówki wzrosła tylko o 4,5–17 μm w różnych miejscach. Wskazuje to, że wzrost grubości naczyniówki mógł tylko częściowo wyjaśnić skrócenie AL podczas leczenia LLRL 650 nm.

Wnioski

Obecne badanie sugeruje, że LLRL 650 nm jest skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem do krótkoterminowej kontroli krótkowzroczności. Niniejsze badanie ujawniło kliniczne znaczenie 650 nm LLRL dla kontroli krótkowzroczności — nie tylko spowolniło postęp krótkowzroczności, ale także cofnęło postęp krótkowzroczności u dużej części dzieci, bez żadnych działań niepożądanych. W przyszłości nadal wymagana jest ciągła obserwacja leczonych dzieci, aby ocenić długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo tego leczenia.

Streszczenie naukowe opracował:

Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

Piśmiennictwo

 1. Tian L, Cao K, Ma DL, Zhao SQ, Lu LX, Li A, Chen CX, Ma CR, Ma ZF, Jie Y. Investigation of the Efficacy and Safety of 650 nm Low-Level Red Light for Myopia Control in Children: A Randomized Controlled Trial. Ophthalmol Ther. 2022 Dec;11(6):2259-2270.
 2. He M, Xiang F, Zeng Y, et al. Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China: a randomized clinical trial. 2015;314(11):1142–8.
 3. VanderVeen DK, Kraker RT, Pineles SL, et al. Use of orthokeratology for the prevention of myopic pro- gression in children: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2019;126(4):623–36.
 4. Zhu Q, Tang Y, Guo L, et al. Efficacy and safety of 1% atropine on retardation of moderate myopia progression in Chinese school children. Int J Med Sci. 2020;17(2):176–81.
 5. Chia A, Chua WH, Cheung YB, et al. Atropine for the treatment of childhood myopia: safety and efficacy of 0.5%, 0.1%, and 0.01% doses (Atropine for the Treatment of Myopia 2). 2012;119(2):347–54.
 6. Fu A, Stapleton F, Wei L, et al. Effect of low-dose atropine on myopia progression, pupil diameter and accommodative amplitude: low-dose atropine and myopia progression. Br J Ophthalmol. 2020;104(11):1535–41.
 7. Wei S, Li SM, An W, et al. Safety and efficacy of low- dose atropine eyedrops for the treatment of myopia progression in Chinese children: a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2020;138(11): 1178–84.
 8. Yam JC, Jiang Y, Tang SM, et al. Low-concentration atropine for myopia progression (LAMP) study: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of 0.05%, 0.025%, and 0.01% atropine eye drops in myopia control. 2019;126(1):113–24.
 9. Jiang Y, Zhu Z, Tan X, et al. Effect of repeated low- level red-light therapy for myopia control in chil- dren: a multicenter randomized controlled trial. 2021. https://doi.org/10.2139/ ssrn.3800007.
 10. Zhou L, Xing C, Qiang W, et al. Low-intensity, long-wavelength red light slows the progression of myopia in children: an Eastern China-based cohort. Ophthalmic Physiol Opt. 2022;42(2):335–44.
 11. Xiong F, Mao T, Liao H, et al. Orthokeratology and low-intensity laser therapy for slowing the pro- gression of myopia in children. Biomed Res Int. 2021;2021:8915867.
 12. Cohen Y, Peleg E, Belkin M, et al. Ambient illumi- nance, retinal dopamine release and refractive development in chicks. Exp Eye Res. 2012;103: 33–40.
 13. Nickla DL, Damyanova P, Lytle G. Inhibiting the neuronal isoform of nitric oxide synthase has sim- ilar effects on the compensatory choroidal and axial responses to myopic defocus in chicks as does the non-specific inhibitor L-NAME. Exp Eye Res. 2009;88(6):1092–9
 14. Gawne TJ, Ward AH, Norton TT. Long-wavelength (red) light produces hyperopia in juvenile and adolescent tree shrews. Vision Res. 2017;140:55–65.
Menu