Omówienie artykułu pt „Skuteczność powtarzanej terapii światłem czerwonym o niskiej intensywności w spowalnianiu postępu krótkowzroczności dziecięcej: przegląd systematyczny i metaanaliza” opublikowanym w American Journal of Ophthalmology w 2023 roku [1].

Materiał opracowany w ramach projektu pt.: Kampania edukacyjna “Miopia – rozwój wiedzy na temat krótkowzroczności”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Logotypy

Na świecie żyje około 1,41 miliarda osób z krótkowzrocznością, co stanowi 22,9% całej populacji. Szacuje się, że do 2050 roku na świecie będzie 4,76 miliarda ludzi z krótkowzrocznością, co będzie stanowiło 49,8% całej populacji [2-3]. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że krótkowzroczność zmniejsza efektywność uczenia się, wpływa na rozwój dziecka oraz jakość życia.  Krótkowzroczność wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób oczu, w tym retinopatii krótkowzrocznej, zaćmy, jaskry, a także upośledzenia wzroku. Częstość występowania krótkowzroczności gwałtownie wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach. Coraz młodsze dzieci rozwijają krótkowzroczność, zwiększając w ten sposób ryzyko wysokiej krótkowzroczności. W związku z tym istnieje pilna potrzeba skutecznego leczenia, które spowolniłoby lub zatrzymało postęp krótkowzroczności u dzieci.

Obecnie akceptowane metody leczenia krótkowzroczności obejmują atropinę o niskim stężeniu, ortokorekcją (OK), stosowanie wielosegmentowych soczewek okularowych z rozogniskowaniem (DIMS), dwuogniskowe (MiSight®) lub wieloogniskowe miękkie soczewki kontaktowe (MFCLs) i inne mniej popularne metody kontrolowania krótkowzroczności. Ich skuteczność w kontrolowaniu krótkowzroczności wynosi od 30% do 60%. [4-5]

Fot. Canva

Światło czerwone odnosi się do fali światła widzialnego o długości fali 600-700 nm. Ze względu na silny wpływ na funkcjonowanie mitochondriów, światło czerwone znalazło szerokie zastosowanie w leczeniu klinicznym różnych chorób, m.in. w dermatologii, położnictwie i ginekologii. Światło czerwone stosowane obecnie w klinicznych zastosowaniach okulistycznych jest klasyfikowane jako klasa 1 zgodnie z normą 27 Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej 60825-1:2014, czyli na poziomie uznanym za bezpieczny dla bezpośrednią ekspozycję oczu i nie stanowiłoby zagrożenia termicznego dla siatkówki. Ponadto najlepiej jest stosować naświetlanie światłem czerwonym, gdy źrenica jest w swoim naturalnym kształcie. Zgodnie z aktualnym raportem z badań klinicznych częstotliwość napromieniania oka w ramach powtarzanej terapii światłem czerwonym o niskiej intensywności (RLRL) nie powinna przekraczać 2 razy dziennie, każdorazowo nie powinna przekraczać 3 minut, a przerwa między dwoma zabiegami powinna wynosić co najmniej 4 godziny. W rezultacie w ostatnich latach naświetlanie RLRL stało się nową metodą leczenia krótkowzroczności.

 Projekt i metodologia badania

Celem obecnej pracy był przegląd systematyczny i metaanaliza badań obejmujących RLRL.

 Wyniki

Zgodnie z omawianą metaanalizą, RLRL może skutecznie spowalniać postęp krótkowzroczności i opóźniać wydłużenie osiowe gałki ocznej. Jednak wiarygodność analizowanych badań jest niska i potrzebne są lepsze i większe randomizowane badania kontrolowane z 2-letnią obserwacją. Obecna metaanaliza wykazała, że ​​w porównaniu z grupą okularów jednoogniskowych wpływ RLRL na kontrolę krótkowzroczności wyniósł 0,68D (95% CI, 0,38 do 0,97D) dla zmiany ekwiwalentu sferycznego (SER) i  -0,35 mm (95% CI, -0,51 do -0,19 mm) dla wydłużenia osiowego (AL) w ciągu 6 miesięcy. Metaanaliza różnych dawek atropiny wykazała, że ​​efekt kontroli krótkowzroczności (WMD) 0,01%-0,5% atropiny wynosił od 0,50D do 0,62D zmiany sferycznego równoważnego błędu refrakcji (SER) i ogólnie wynosi -0,27mm wydłużenie osiowe na rok [6] Inna metaanaliza wykazała, że ​​OK może opóźnić wydłużenie osiowe o 0,15 mm na rok.[7] Stwierdzono, że RLRL hamuje średnią zmianę SER o 0,61 D na rok i opóźnia średnie wydłużenie osiowe o 0,29 mm na rok.

Fot. Canva

Analiza wykazała również, że skumulowane zmiany zmian SER i AL w porównaniu z grupą okularów jednoogniskowych wzrastały stopniowo wraz z wydłużaniem czasu trwania leczenia RLRL, aż osiągnęły szczyt po 9 miesiącach. Jednak większość analizowanych badań  nie przekraczała 12 miesięcy. Tylko jedno badanie było 2-letnim badaniem po zakończeniu badania rzeczywistego.

Efekt odbicia po przerwaniu leczenia RLRL okazał się większy niż efekt z niskich stężeń atropiny, które były szeroko badane. Dlatego potrzebujemy więcej badań, aby ocenić zmiany w progresji krótkowzroczności po przedłużonym przerwaniu leczenia RLRL.

Obecna analiza ujawniła również pogrubienie błony naczyniowej podczas leczenia RLRL w porównaniu z wartością wyjściową. Zmiany te również stopniowo rosły aż do 9. miesiąca, po czym wykazywały tendencję spadkową.

Wnioski

W przedstawionej metaanalizie stwierdzono, że leczenie RLRL może zmniejszyć progresję krótkowzroczności ocenianą jako ekwiwalent sferyczny lub długość osiową bez poważnych zdarzeń niepożądanych. Dowody te są jednak niskiej wiarygodności, a efekt odbicia wydaje się duży po odstawieniu RLRL. Dlatego potrzebne są dalsze badania długoterminowe.

Streszczenie naukowe opracował:

Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

Piśmiennictwo

  1. Jie Tang , Ya Liao , Na Yan , Shiferaw Blen Dereje , Jingjing Wang , Yunjiao Luo , Yuhao Wang , Wen Zhou , Xiaojuan Wang , Wei Wang , Efficacy of repeated low-level red-light therapy for slowing the progression of childhood myopia: A systematic review and meta-analysis, American Journal of Ophthalmology (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.ajo.2023.03.036
  2. Yu Y, Liu J. The effect of 0.01% atropine and orthokeratology on ocular axial elongation for myopia children: A meta-analysis (a PRISMA-compliant article). 2022;101(18):e29191.
  3. Grzybowski A, Kanclerz P, Tsubota K, Lanca C, Saw SM. A review on the epidemiology of myopia in school children worldwide. BMC Ophthalmol. 2020 Jan 14;20(1):27.
  4. Lanca C, Repka MX, Grzybowski A. Topical Review: Studies on Management of Myopia Progression from 2019 to 2021. Optom Vis Sci. 2023 Jan 1;100(1):23-30.
  5. Lanca C, Pang CP, Grzybowski A. Effectiveness of myopia control interventions: A systematic review of 12 randomized control trials published between 2019 and Front Public Health. 2023 Mar 23;11:1125000.
  6. Gong Q, Janowski M, Luo M, et al. Efficacy and Adverse Effects of Atropine in Childhood Myopia: A Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. Jun 1 2017;135(6):624-630.
  7. Zhang P, Zhu H. Light Signaling and Myopia Development: A Review. Ophthalmol Ther. Jun 2022;11(3):939-957. doi:10.1007/s40123-022-00490-2
Menu