Omówienie artykułu pt. „Wpływ powtarzającego się czerwonego światła o niskiej intensywności na zapobieganie krótkowzroczności wśród dzieci w Chinach z pre-miopią. Randomizowane badanie kliniczne” opublikowanego w JAMA Network Open w 2023 roku [1].

Materiał opracowany w ramach projektu pt.: Kampania edukacyjna “Miopia – rozwój wiedzy na temat krótkowzroczności”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Logotypy

Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa powtarzanej interwencji z użyciem światła czerwonego o niskiej intensywności (RLRL) w zapobieganiu krótkowzroczności u dzieci z krótkowzrocznością.

Metodologia

Było to 12-miesięczne, randomizowane badanie kliniczne w równoległych grupach, przeprowadzone w 10 szkołach podstawowych w Szanghaju w Chinach. Włączono łącznie 139 dzieci ze krótkowzrocznością (zdefiniowaną jako cykloplegiczna refrakcja sferyczna [SER] wynosząca od -0,50 do 0,50 dioptrii [D] w oku bardziej krótkowzrocznym i mające co najmniej 1 rodzica z SER ≥3,00 D) w klasach od 1 do 4. Dzieci zostały losowo przydzielone do 2 grup po stratyfikacji klas. Dzieci w grupie interwencyjnej otrzymywały terapię RLRL dwa razy dziennie, 5 dni w tygodniu, a każda sesja trwała 3 minuty. Interwencję prowadzono w szkole podczas semestrów oraz w domu podczas ferii zimowych i letnich. Dzieci z grupy kontrolnej kontynuowały zwykłe zajęcia. Głównym wynikiem był 12-miesięczny wskaźnik częstości występowania krótkowzroczności (zdefiniowany jako SER ± 0,50 D). Drugorzędowe wyniki obejmowały zmiany w SER, długości osiowej, funkcji widzenia i wynikach skanowania optycznej koherentnej tomografii (OCT) w ciągu 12 miesięcy. Przeanalizowano dane z bardziej krótkowzrocznych oczu.

 Wyniki

W grupie interwencyjnej było 139 dzieci (średnia wieku [SD] 8,3 [1,1] lat; 71 chłopców [51,1%]), a w grupie kontrolnej 139 dzieci (średnia wieku [SD], 8,3 [1,1] roku; 68 chłopców [48,9%]). Częstość występowania krótkowzroczności w ciągu 12 miesięcy wyniosła 40,8% (49 ze 120) w grupie interwencyjnej i 61,3% (68 ze 111) w grupie kontrolnej, co oznacza względne zmniejszenie częstości występowania o 33,4%. W przypadku dzieci z grupy interwencyjnej, u których nie przerwano leczenia w związku z pandemią COVID-19, częstość występowania wyniosła 28,1% (9 z 32), co oznacza względne zmniejszenie częstości występowania o 54,1%. Interwencja RLRL znacznie zmniejszyła przesunięcia krótkowzroczne pod względem długości osiowej gałki i SER w porównaniu z grupą kontrolną (średnia [SD] długość osiowa, 0,30 [0,27] mm vs 0,47 [0,25] mm; różnica, 0,17 mm [95% CI, 0,11-0,23 mm]; średnia [SD] SER, –0,35 [0,54] D vs –0,76 [0,60] D ; różnica, –0,41 D [95% CI, –0,56 do –0,26 D]).Nie stwierdzono nieprawidłowości na skanach OCT w grupie interwencyjnej.

skuteczności światła czerwonego w zapobieganiu krótkowzroczności

Fot. Canva

Dyskusja

Przedstawione badanie jest pierwszym jak dotąd badaniem mającym na celu zbadanie skuteczności interwencji RLRL w zapobieganiu krótkowzroczności. W tym 12-miesięcznym randomizowanym badaniu klinicznym interwencja RLRL osiągnęła bezwzględną różnicę w częstości występowania krótkowzroczności wynoszącą 20,4%, co stanowi względną redukcję przypadków krótkowzroczności o 33,4%. W przypadku dzieci, u których leczenie nie zostało przerwane z powodu pandemii COVID-19, bezwzględna różnica wzrosła do 33,2%, co stanowi względną redukcję przypadków krótkowzroczności o 54,1% w ciągu 12 miesięcy.

Wpływ interwencji RLRL na występowanie krótkowzroczności

Skuteczność względnego zmniejszenia częstości występowania krótkowzroczności o 33,4% do 54,1% dzięki interwencji RLRL należy interpretować ostrożnie. Konsekwentnie wykazano, że dłuższy czas na świeżym powietrzu ma wskaźnik skuteczności w zapobieganiu wystąpienia krótkowzroczności w ciągu 1 roku w zakresie od 11,0% do 54,3%. [1-4]

Wpływ interwencji RLRL na krótkowzroczność

Stwierdziliśmy, że interwencja RLRL znacznie zmniejszyła przesunięcia krótkowzroczne pod względem AL i SER w porównaniu z grupą kontrolną (różnica odpowiednio 0,17 mm i –0,41 D). W analizie podgrup osób ze krótkowzrocznością z randomizowanego badania klinicznego na Tajwanie, roczna interwencja pozwoliła na zmniejszenie przesunięcia krótkowzroczności o 0,04 mm dla AL i 0,11 D dla SER. [3]

Niedawne badanie oceniało wpływ 0,01% atropiny na zmianę krótkowzroczności i wykazało, że 0,01% atropiny może zmniejszyć zmianę krótkowzroczności o 0,09 mm w AL i 0,45 D w SER. [5]

W przedstawionym badaniu regresja AL (o >0,05 mm) i SER (o >0,25 D) wynosiły odpowiednio: 3,2% i 19,0% w 12-miesięcznej obserwacji, co było zgodne z doniesieniem Jianga i wsp. [6] o 21,6% regresji AL po interwencji RLRL wśród dzieci z krótkowzrocznością.

Efekt terapii RLRL mógł wynikać ze zwiększenia przepływu krwi i metabolizmu w obrębie dna oka, a także złagodzenia niedotlenienia twardówki, które, jak wykazano, jest promotorem rozwoju krótkowzroczności. [7,8]

Czynniki wpływające na skuteczność interwencji RLRL

Wyniki badania pokazały, że wpływ interwencji RLRL na zapobieganie krótkowzroczności był różny w wyjściowych grupach SER. Interwencja RLRL była bardziej skuteczna wśród dzieci z SER od 0,01 do 0,50 D na początku badania niż dzieci z SER od -0,50 do 0,00 D na początku badania. W 2021 roku International Myopia Institute zdefiniował premiopię jako stan refrakcji oka wynoszący +0,75 D lub mniej i więcej niż -0,50 D. [9] Na podstawie zaprezentowanych danych może być już za późno na leczenie osób z SER od -0,50 do 0,00 D, ponieważ częstość występowania krótkowzroczności w ciągu 12 miesięcy może sięgać nawet 83,1%. [9]

 Bezpieczeństwo

Po 12-miesięcznej interwencji RLRL nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń czynnościowych ocenianych poprzez badanie ostrości wzroku. Żadne dziecko nie zgłosiło olśnienia, ślepoty błyskowej ani powidoków trwających dłużej niż 6 minut po zabiegu. Uważa się, że powidok wywołany wcześniejszą adaptacją do bodźca wzrokowego jest spowodowany wybieleniem pigmentów fotochemicznych lub adaptacją nerwową w siatkówce. Uczestnicy z powidokiem trwającym dłużej niż 6 minut zostali klinicznie uznani za zbyt wrażliwych na bodźce wzrokowe. [10] W tym badaniu nie odnotowano żadnych innych zmian strukturalnych, co jest zgodne z innymi badaniami RLRL. [11,12]

zbadanie skuteczności interwencji RLRL

Fot. Canva

Wnioski

To randomizowane badanie kliniczne wykazało, że RLRL jest nową i skuteczną interwencją w zapobieganiu krótkowzroczności, z dobrą akceptacją użytkowników i 54,1% redukcją przypadków krótkowzroczności w ciągu 12 miesięcy u dzieci ze krótkowzrocznością. Wyniki te mogą mieć znaczenie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w zapobieganiu krótkowzroczności w krajach o wysokiej częstości występowania krótkowzroczności. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo, optymalną dawkę interwencyjną oraz potencjalne mechanizmy leżące u podstaw interwencji RLRL.

Streszczenie naukowe opracował:

Prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

Piśmiennictwo

 1. He M, i wsp. Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China: a randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(11):1142-1148. doi:1001/jama.2015.10803
 2. Wu PC i wsp. Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children. Ophthalmology. 2013;120(5):1080-1085. doi:1016/j.ophtha.2012.11.009 13.
 3. Wu PC i wsp. Myopia prevention and outdoor light intensity in a school-based cluster randomized trial. Ophthalmology. 2018;125(8):1239-1250. doi:1016/j.ophtha.2017.12.011
 4. He X I wsp. Time Outdoors in Reducing Myopia: a school-based cluster randomized trial with objective monitoring of outdoor time and light intensity. Ophthalmology. 2022;129(11):1245-1254. doi: 1016/j.ophtha.2022.06.024
 5. Jethani J. Efficacy of low-concentration atropine (0.01%) eye drops for prevention of axial myopic progression in premyopes. Indian J Ophthalmol. 2022;70(1):238-240. doi:4103/ijo.IJO_1462_21
 6. Jiang Y i wsp. Effect of repeated low-level red-light therapy in myopia control in children: a multicenter randomized controlled trial. Ophthalmology. 2022;129(5):509-519. doi:1016/j.ophtha.2021.11.023
 7. Wu H i wsp.Scleral hypoxia is a target for myopia control. ProcNatlAcadSciUSA. 2018;115 (30):E7091-E7100. doi:1073/pnas.1721443115
 8. Liu Y i wsp. The influence of the choroid on the onset and development of myopia: from perspectives of choroidal thickness and blood flow. Acta Ophthalmol. 2021;99(7):730-738. doi:1111/aos.14773
 9. Jong M i wsp. IMI 2021 yearly digest. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021; 62(5):7. doi: 1167/iovs.62.5.7
 10. Shimojo S i wsp. Afterimage of perceptually filled-in surface. Science. 2001; 293(5535): 1677-1680. doi:1126/science.1060161
 11. Jiang Y i wsp. Effect of repeated low-level red-light therapy in myopia control in children: a multicenter randomized controlled trial. Ophthalmology. 2022;129(5):509-519. doi:1016/j.ophtha.2021.11.023
 12. Dong J i wsp. Myopia control effect of repeated low-level red-light therapy in Chinese children: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. Ophthalmology. 2023;130(2):198-204. doi:1016/j.ophtha. 2022.08.024
Menu